Historie:

Firma VOPA–STAV, s.r.o. vznikla jako sestra firmy Karel Vojta – VOPA v roce 1997, a to z důvodu rozšíření prací HSV. Firma Karel Vojta - VOPA se do té doby zabývala dodávkami HSV + PSV. Tato firma, která vznikla v roce 1990, je autorizována a vlastní ochrannou známku. Do dnešních dní i do budoucna je subdodavatelskou firmou pro veškeré práce a dodávky PSV pro firmu VOPA – STAV, s.r.o.

Firma VOPA – STAV, s.r.o. se zaměřuje především na provádění prací HSV, je rovněž autorizována. Obě dvě firmy mají jediného majitele.

 

Zaměření:

 

Zabýváme se zejména:
 

 

Prevence:

Naše firma je pojištěna u pojišťovny ČESKÁ POJIŠŤOVNA proti škodě vzniklé vinou firmy nebo nečekanou událostí do výše 20.000.000,- Kč, rovněž jsou pojištěni zaměstnanci, jak pro případ způsobení škody, tak i pro případ úrazu nebo smrti. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně jedenkrát ročně proškolováni IBP v oborech bezpečnosti práce, manipulace a práce s el. nářadím a zařízením, práce ve výškách a na stavbách. Pojištění větších celků zajišťujeme individuálně po vzájemné dohodě s pojišťovnou ČESKÁ POJIŠŤOVNA.

 

Záruky:

Základní záruku na námi provedené montáže a práce HSV poskytujeme v délce

72 měsíců! Záruky na dodané materiály a jednotlivé komponenty se řídí zárukami výrobců.podrobný rozpis záruk na jednotlivé práce viz. Záruky

 

Reklamace:

Vady je objednatel povinen vytknout zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen dostavit se k prověření reklamace, sepsat reklamační protokol ve kterém spolu s objednatelem vyznačí datum k odstranění reklamace a příčiny reklamace, spolu s odhadem finančních nákladů. Takto popsanou reklamaci zhotovitel uzná nebo neuzná nebo uzná její část a písemně uvědomí objednatele s návrhem opatření k odstranění reklamace, to vše tak, aby byla vada vyřešena do 15 dní ode dne doručení reklamace zhotoviteli. V případě havárií, za něž se považuje vada takové povahy, která okamžitě znemožňuje užívání domu (např. prasklé potrubí vody, ÚT, nefunkční kotel ÚT apod.) je zhotovitel povinen  vadu odstranit do 48 hodin od okamžiku nahlášení.

 

Krédo:

Naším krédem je co možná nejpodrobnější příprava před zahájením stavby, a to jak po stránce rozpočtové, tak po stránce termínové, ale zejména technologické. Zásadně dodržujeme veškeré technologické přestávky, postupy a návody odpovídající příslušným normám a požadavkům výrobců.